CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2012 PDF

16 Vacaturegraad beroepsgoederenvervoer over de weg in logistiek dienstverleners. .. CAO-uurloon wegvervoer. 1e kw. procent. Vervoer en opslag is inclusief beroepsgoederenvervoer over de weg. (adres) (postcode, plaats)..(plaats),.. Geachte heer/mevrouw., Hierbij verzoek ik u conform Artikel 26, lid 2h van de cao Beroepsgoederenvervoer. Related Forms – Naam Kostenplaats Adres; Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg – geschoonde uitdraai – fnv: Cao Beroepsgoederen vervoer over.

Author: Faur Nisar
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 5 March 2017
Pages: 78
PDF File Size: 13.53 Mb
ePub File Size: 18.72 Mb
ISBN: 293-7-24587-385-4
Downloads: 85672
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulujora

Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast. Ook in [vestigingsplaats] is de staking uitgebroken, die alleen met [Transport] NL en niet met enige Pools bedrijf is uitgevochten. Hij moet met name vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden.

Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge het tweede lid van het onderhavige artikel bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

Onrechtmatig handelen door [Transport PL] omdat zij niet de in artikel 1 WAGA genoemde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zou naleven, kan immers voor FNV als partij betrokken bij de cao waaraan zij haar bevoegdheid ontleend niet worden ingeroepen, nu zij immers niet ook de betreffende Poolse chauffeurs vertegenwoordigt of namens hen daartegen opkomt.

Daarnaast heeft zij de mogelijkheid om desgewenst [Transport PL] te dwingen de hier aan de orde zijnde bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Beroepsgoederenvervoer na te leven. In de WAGA, meer in het bijzonder in artikel 3 is in combinatie met artikel 2 lid 6 AVV verder neergelegd dat een aantal bepalingen uit een verbindend verklaarde cao eveneens op de hiervoor genoemde werknemers van toepassing zijn.

FNV heeft ook een belang bij deze vordering, zelfs als de Poolse chauffeurs geen lid zijn van FNV, gelet op haar statutaire doelstelling en zij daarbij staat voor handhaving van de door haar gesloten en algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens een ieder.

  LIBER HIRUDO PDF

Slideta11ppt ‘slide2play14crk_igorcacab, slide_ts_sliderar’

Bovendien heeft het merendeel van de door hen te verrichten ritten betrekking op Nederlandse opdrachtgevers. Mogelijk zoekt FNV met deze vordering aansluiting bij het bepaalde in artikel 78 van de betreffende cao, welk artikel zich in beginsel richt op de aan de cao gebonden ondernemingen. De kantonrechter is van oordeel dat deze vraag bevestigd dient te worden beantwoord.

Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3, beheerst 20012 Home Uitspraken en nieuws.

Kernactiviteiten Koppelingen met de diverse boordcomputersystemen Koppelingen met salarissystemen, Sociaal Secretariaten en overige neroepsgoederenvervoer sofware ERP, TMS, HRM, Payroll Uitbreiding en onderhoud op cao-regelingen uit diverse landen Vertaling van wettelijke regels betreffende werktijden, rijtijden en rusttijden naar de praktijk Meedenken en ontwikkelen van klantspecifieke oplossingen binnen de core-business.

Een aantal Poolse werknemers heeft, blijkens de overgelegde verklaringen, er inmiddels ook blijk van gegeven niet met een procedure in te stemmen. Tot een verklaring voor recht kunnen ze echter niet leiden. Strafzaak Wilders Geert Wilders is door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot beroeepsgoederenvervoer.

Voor die laatste situatie is in de stellingen van partijen geen aanknopingspunt te vinden. Subsidiair vordert FNV een verklaring voor recht dat op de hiervoor genoemde berroepsgoederenvervoer artikel 46 van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor uitzendkrachten van toepassing is.

De werknemer oefent zijn economische en sociale functie immers in eerstgenoemde staat uit en, zoals beroepsgoederenvrrvoer advocaat-generaal in punt 50 van haar conclusie heeft beklemtoond, zijn arbeid ondergaat ook in die staat de invloed van het politieke en het bedrijfsklimaat.

Volg ons twitter facebook linkedin youtube. Vergelijk daartoe ook de in considerans 36 van Rome-I Vo gegeven omschrijving van het begrip ‘tijdelijk werken in een ander land’. FNV heeft echter niet zelfstandig gegriefd, zodat de door de kantonrechter afgegeven verklaring voor recht en gericht op en aldus beperkt tot de algemeen verbindend verklaarde CAOin stand dient te blijven.

Tegen al deze beslissingen komt [appellante] op. Die bepaling in de betreffende CAO artikel 2 lid 1 onder a luidt aldus: Derhalve zijn de dwingende bepalingen van het Nederlands arbeids recht ook op de arbeidsovereenkomsten tussen [Transport PL] en haar Poolse werknemers als aan beroepegoederenvervoer beschikbaar gesteld, van toepassing. In zoverre slaagt grief 3. FNV en haar leden lijden schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen c.

  GBF NUMERIQUE PDF

Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

Uitspraken

LogicWay ontwikkelt en levert softwareproducten voor de vervoersmarkt, en met name het beroepsvervoer. Voorts is de verkeerde rechtspersoon gedagvaard, nu er beroepsgoederenvervooer een juridische relatie bestaat tussen de Poolse chauffeurs en [Transport PL].

FNV heeft dit niet betwist doch eveneens de rechtskeuze voor Pools recht tot uitgangspunt genomen van haar betoog. Zij verricht vergunningsplichtig vervoer over de weg. Bij memorie van grieven heeft [appellante] tien grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd beroepsgoederenvvervoer vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd.

Daarmee faalt echter grief 5. Daaraan doet niet af dat een aantal Poolse werknemers, dat destijds was gedetacheerd door [Transport PL] bij [appellante], middels de als productie 2 bij memorie beroepsgoederenvervodr grieven overgelegde verklaringen te kennen heeft gegeven zich niet met deze procedure te kunnen verenigen.

De kantonrechter heeft de primaire vorderingen van FNV toegewezen met uitzondering van de door FNV geclaimde schadevergoeding. Dat is kennelijk ook niet de bedoeling van de uitleenconstructie tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds. De organisatie van de werkzaamheden inclusief de instructies aan de chauffeurs en de vastlegging van de ritgegevens vindt uitsluitend plaats in [vestigingsplaats], zowel voor wat betreft de binnenlandse ritten in Nederland als de buitenlandse ritten, zowel die van Nederland naar een derde EU-land als die tussen uitsluitend derde EU-landen.

Subsidiair is op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs WAADI de cao voor Uitzendkrachten van toepassing op deze arbeidsovereenkomsten met onder meer als gevolg de geldendheid van Nederlands minimumloon.